Om nätverket
 

Ekologiska lantbrukare med omsorg om dig och naturen.

Målsättningen för oss ekologiska lantbrukare
är att långsiktigt hållbart producera mat av
hög kvalitet. I alla led från odling och
förädling till distribution är det för oss en
självklarhet att visa omsorg om naturliga
processer och beteenden.

Det innebär att vi strävar efter att

• ekologiska livsmedel ska bli tillgängliga för
alla och till ett rimligt pris.

• markens odlingsförmåga ska bevaras och
stärkas.

• bevara kulturlandskapets biologiska mångfald.

• använda så lite som möjligt av fossila
bränslen och icke-förnyelsebara naturresurser
samt undvika förorenade utsläpp.

• undvika användandet av naturfrämmande
ämnen för att bevara livet i jorden.

• visa omsorg om husdjurens hälsa och ge
dem möjlighet till ett naturligt beteende
och en värdig tillvaro.

• få känna glädje och tillfredställelse i vårt
arbete med säker arbetsmiljö och en skälig
inkomst.

• stärka banden mellan landsbygd och
tätort, mellan producent och konsument.


 

KRAV är en kontrollförening för ekologisk produktion. Den har till syfte att tillhandahålla en trovärdig märkning och en effektiv kontroll av ekologisk produktion och de insatsmedel som används i den.

Hur går det till i praktiken?

Vi använder enbart naturgödsel som i första hand är producerat på vår egen gård, i andra hand från någon närliggande gård. Odlingen sker på små arealer i hagar och bergsmarker och håller på så vis landskapet öppet.

Det är viktigt att jorden mår bra, därför odlar vi i växtföljd. Det innebär t ex att ena året odlar vi potatis, nästa år odlar vi morötter på det ställe där potatisen odlades och året därefter får samma åker vara gräsvall. Det motverkar ogräs och skadedjur samt förhindrar att jorden tröttas ut.

 Även djuren ska må bra. De får gå ute mycket. På våren får kalvar, kultingar, lamm osv först komma till ett välkomstbete. Det är ett nytt bete som t ex plöjts och såtts året innan. Vi försöker också låta olika djurslag beta växelvis eftersom det motverkar parasiter hos djuren. Foder till djuren odlar vi själva och om det behövs köper vi in ekologiskt odlat foder. Det är viktigt att djuren får utföra sina naturliga beteenden.

 

 

Foto: Maud AbrahamssonNär vi levererar varor till butik försöker vi samordna våra transporter så mycket som möjligt. Här finns mer att göra och vi arbetar på att bli ännu bättre på det.